Juli 2008

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Advocatenkantoor El-Sharkawi en een wederpartij (hierna te noemen ‘cliënt’) waarbij Advocatenkantoor El-Sharkawi werkzaamheden verricht of zal verrichten. Advocatenkantoor El-Sharkawi is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die zich het beoefenen van de advocatuur ten doel stelt. Advocatenkantoor El-Sharkawi is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Goed opdrachtnemer
Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Advocatenkantoor El-Sharkawi de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor El-Sharkawi is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Advocatenkantoor El-Sharkawi voert een opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden.

Elektronische communicatiemiddelen
In het geval de communicatie tussen cliënt en Advocatenkantoor El-Sharkawi geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals email en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het verzenden van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van email en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd tenzij cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht heeft verzocht gebruik te maken van bij Advocatenkantoor El-Sharkawi aanwezige encryptiemogelijkheden.

Facturering
Facturering van de werkzaamheden zal maandelijks plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief dat bij Advocatenkantoor El-Sharkawi geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Voor het afgeven van een legal opinion geldt een bijzondere tariefstelling in de vorm van een jaarlijks aan te passen basistarief in aanvulling op het uurtarief. Advocatenkantoor El-Sharkawi is gerechtigd om jaarlijks de tarieven aan te passen. Advocatenkantoor El-Sharkawi zal kosten die niet in zijn tarieven zijn verwerkt aan cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, procureurskosten, koerierskosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met cliënt ingeschakelde derden. Advocatenkantoor El-Sharkawi is gerechtigd om aan cliënt een voorschot in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschot zal Advocatenkantoor El-Sharkawi met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief en 6 % kantoorkosten.

Nakoming
Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door Advocatenkantoor El-Sharkawi aan te wijzen rekening.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor El-Sharkawi voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenkantoor El-Sharkawi te dier zake uitgekeerd bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door cliënt aan Advocatenkantoor El-Sharkawi is betaald. Cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Advocatenkantoor El-Sharkawi aan te spreken. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor El-Sharkawi tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op enige wijze samenhangen met, de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.

Andere professionele dienstverleners
Wanneer Advocatenkantoor El-Sharkawi bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal Advocatenkantoor El-Sharkawi de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan cliënt overdragen.

Beëindiging
Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Varia
Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Advocatenkantoor El-Sharkawi is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen cliënt en Advocatenkantoor El-Sharkawi zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor El-Sharkawi om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

 

El-Sharkawi Advocatuur  |  info@elsharkawi.nl